Theo đó, EU đã đặt ra từng ngưỡng tiêu chuẩn để các sản phẩm có thể đánh dấu mức sử dụng năng lượng từ hạng A giảm xuống hạng G và có mẫu nhãn cụ thể.
Quy định này được áp dụng từ 20 tháng 6 năm 2025.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.214.01.0009.01.ENG&toc=OJ:L:2023:214:TOC
Ngày 01 tháng 9 năm 2023, Ủy ban châu Âu đã công bố Quy định (EU) 2023/1670 ngày 16 tháng 6 năm 2023 đặt ra các yêu cầu về thiết kế sinh thái cho điện thoại thông minh, điện thoại di động không phải điện thoại thông minh, điện thoại không dây và máy tính bảng theo Chỉ thị 2009/125/EC của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và sửa đổi Quy định của Ủy ban (EU) 2023/826.
Theo đó, Quy định đưa ra các tiêu chuẩn và nhiệm vụ bắt buộc trong thiết kế sinh thái với các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng.
Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 19 tháng 9 năm 2023. Trong đó, Quy định chung được Áp dụng từ ngày 20 tháng 6 năm 2025. Riêng Điều 6 (về Lẩn tránh) của Quy định này được áp dụng từ ngày 20 tháng 9 năm 2023.
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.214.01.0047.01.ENG&toc=OJ:L:2023:2
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và EU