Cụ thể, hiện nay, các bên có thể ký hợp đồng lao động bằng lời nói với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng (theo khoản 2 Điều 16 Bộ luật Lao động 2012).
Tuy nhiên, đến năm 2021, theo khoản 2 Điều 14 Bộ luật năm 2019, hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng trừ:
- Công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng với nhóm lao động từ đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, việc ký hợp đồng do nhóm lao động này ủy quyền cho một người lao động trong nhóm ký;
- Khi ký hợp đồng lao động với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;
- Khi ký hợp đồng lao động với người lao động là người giúp việc gia đình.
Như vậy, từ 2021, người lao động và người sử dụng lao động có thể ký hợp đồng lao động bằng lời nói khi giao kết hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng trừ 03 trường hợp nêu trên.
Đồng thời, Bộ luật Lao động mới cũng bổ sung thêm trường hợp có thể ký hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử. Loại hợp đồng này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
Bộ luật này được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.

Nguồn: luatvietnam.vn