Đáng chú ý, Quyết định mới nâng giá điện đối với dự án điện gió nối lưới, bên mua có trách nhiệm mua toàn bộ sản lượng điện từ các dự án điện gió với giá mua điện tại điểm giao nhận điện như sau:

- Đối với các dự án điện gió trong đất liền: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng);
- Đối với các dự án điện gió trên biển: Giá mua là 2.223 đồng/kWh.
Trước đây, giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.614 đồng/kWh và được áp dụng chung đối với tất cả các dự án điện gió nối lưới.
Theo đó, giá mua điện này được áp dụng cho một phần hoặc toàn bộ nhà máy điện gió nối lưới có ngày vận hành thương mại trước ngày 01/11/2021 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

Nguồn: LuatVietnam