Riêng tháng 9/2021 giảm 24,8% về lượng, giảm 18,9% về kim ngạch nhưng tăng 7,9% về giá so với tháng 8/2021, đạt 249.145 tấn, trị giá 87.93 triệu USD, giá trung bình 339,3 USD/tấn.
Việt Nam nhập khẩu phân bón nhiều nhất từ thị trường Trung Quốc, trong tháng 9/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường này giảm mạnh 43,5% về lượng, giảm 38% về kim ngạch nhưng tăng 9,9% về giá so với tháng 8/2021, đạt 110.211 tấn, tương đương 36,63 triệu USD, giá 332,4 USD/tấn. Tính chung, cả 9 tháng năm 2021 nhập khẩu 1,55 triệu tấn, trị giá 435,19 triệu USD, giá trung bình 279,9 USD/tấn, tăng cả lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 32%, 63,4% và 23,8%, chiếm 45,3% trong tổng lượng và chiếm 43,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.
Đông Nam Á là thị trường lớn thứ 2 đạt 410.850 tấn, trị giá 142,44 triệu USD, giá trung bình 346,7 USD/tấn, tăng 45,7% về lượng, tăng 111% về kim ngạch, tăng 44,9% về giá so với cùng kỳ; riêng tháng 9/2021 nhập khẩu từ thị trường này lại giảm 14,7% về lượng, giảm 16,6% kim ngạch, giảm 2,3% về giá so với tháng 8/2021, đạt 22.398 tấn, trị giá 9,81 triệu USD, giá trung bình 438 USD/tấn.
Đứng thứ 3 là thị trường Nga đạt 300.798 tấn, trị giá 99,79 triệu USD, giá trung bình 331,7 USD/tấn, tăng 4,8% về lượng, tăng 10,8% kim ngạch, tawqng 5,7% về giá so với 9 tháng năm 2020; riêng tháng 9/2021 nhập khẩu phân bón từ thị trường Nga tăng cả về lượng, kim ngạch so với tháng 8/2021, với mức tăng tương ứng 168% và 139%, đạt 42.060 tấn, trị giá 15,12 triệu USD.

Nhập khẩu phân bón 9 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ)

Các thị trường chủ yếu cung cấp phân bón cho Việt Nam 9 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC