Riêng tháng 3/2021 nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày đạt 617,52 triệu USD, tăng 74,5% so với tháng 2/2021 và tăng 14,3% so với tháng 3/2020.
Trung Quốc là thị trường cung cấp nguyên liệu dệt may, da giày cho Việt Nam nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2021, đạt 714,32 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 47,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày của cả nước; trong đó riêng tháng 3/2021 đạt 281,8 triệu USD, tăng 74,2% so với tháng 2/2021 và tăng 10,5% so với tháng 3/2020.
Tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 129,64 triệu USD, giảm 5,8%, chiếm 8,6%; riêng tháng 3/2021 tăng mạnh 36,5% so với tháng 2/2021 và tăng 3,9% so với tháng 3/2020, đạt 49,75 triệu USD.
Nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày từ thị trường Mỹ trong tháng 3/2021 cũng tăng mạnh 55,7% so với tháng 2/2021 và tăng 0,4% so với tháng 3/2020, đạt 45 triệu USD, cộng chung cả 3 tháng đầu năm 2021 chỉ tăng nhẹ 1,6% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 110 triệu USD, chiếm tỷ trọng 7,3%.

Nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày 3 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/4/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC