Sau đây là toàn văn thư chúc mừng của Bộ trưởng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương