Tại phiên họp, các nước ghi nhận các cuộc đàm phán nông nghiệp đang ở giai đoạn quan trọng. Trong số các vấn đề mà WTO đang thúc đẩy đàm phán, nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng nhất, và việc cải cách thương mại nông nghiệp được xem là “sức khoẻ” của hệ thống thương mại đa phương cũng như của quá trình xây dựng các quy tắc thương mại của toàn cầu trong tương lai. Các nước nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với các hiệp hội ngành hàng trong quá trình xây dựng các cải cách này.

Phiên họp cũng chứng kiến sự đồng thuận của các nước Thành viên về việc thúc đẩy đạt được tiến bộ trong cả ba trụ cột của Hiệp định Nông nghiệp là hỗ trợ trong nước, tiếp cận thị trường và cạnh tranh xuất khẩu, để bảo đảm sự cân bằng trong quá trình cải cách và thúc đẩy thương mại nông sản công bằng.
Tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và nhấn mạnh tầm quan trọng của nông nghiệp trong việc bảo đảm an sinh, an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Một nền nông nghiệp tăng trưởng tốt và thương mại nông sản phát triển lành mạnh sẽ bảo đảm sự vững chắc của nền kinh tế thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước vẫn đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Bộ trưởng Diên cũng cho rằng những kết quả mà các Thành viên WTO đạt được trong việc cải cách cách các quy định về nông nghiệp thời gian qua vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện, đặc biệt ở một số nội dung còn tồn tại như hỗ trợ trong nước mang tính bóp méo thương mại, khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế và cạnh tranh xuất khẩu không công bằng.

Theo đó, Bộ trưởng Diên khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh các sáng kiến mới cũng như những nỗ lực nhằm thúc đẩy đàm phán vì lợi ích chung, trên cơ sở phù hợp với trình độ phát triển và khả năng thực thi của các nền kinh tế. Đồng thời, Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Thành viên khác của Nhóm Cairns nỗ lực để đạt được những kết quả cụ thể trong các lĩnh vực ưu tiên nhằm ủng hộ sự phát triển của hệ thống thương mại đa phương.

Nhóm các nước xuất khẩu nông sản (Nhóm Cairns) được thành lập vào năm 1986 tại Cairns, Ốt-xtrây-li-a, với mục tiêu vận động hành lang và triển khai các hoạt động thúc đẩy tự do hoá thương mại nông nghiệp. Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Nhóm Cairns từ năm 2013.
Vụ Chính sách thương mại đa biên

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương