Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

19,50

19,77

19,25

19,59

19,32

Tháng 7/24

19,47

19,71

19,21

19,54

19,27

Tháng 10/24

19,55

19,76

19,27

19,60

19,32

Tháng 3/25

19,73

19,99

19,52

19,83

19,55

Tháng 5/25

19,10

19,38

18,95

19,19

18,96

Tháng 7/25

18,75

19,02

18,67

18,83

18,66

Tháng 10/25

18,90

19,04

18,74

18,83

18,72

Tháng 3/26

19,04

19,25

19,00

19,04

18,97

Tháng 5/26

18,72

18,79

18,50

18,54

18,52

Tháng 7/26

18,48

18,54

18,23

18,27

18,29

Tháng 10/26

18,57

18,57

18,28

18,34

18,39

Giá đường trắng và đường thô kỳ hạn tháng 5/2024

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters