Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 7/24

19,30

19,52

19,18

19,28

19,25

Tháng 10/24

19,31

19,50

19,21

19,30

19,29

Tháng 3/25

19,60

19,75

19,48

19,57

19,57

Tháng 5/25

19,01

19,15

18,92

19,01

18,99

Tháng 7/25

18,73

18,93

18,71

18,80

18,74

Tháng 10/25

18,79

18,97

18,77

18,88

18,81

Tháng 3/26

19,08

19,25

19,08

19,15

19,07

Tháng 5/26

18,71

18,78

18,68

18,69

18,60

Tháng 7/26

18,47

18,52

18,43

18,44

18,35

Tháng 10/26

18,58

18,62

18,55

18,55

18,45

Tháng 3/27

18,86

18,86

18,86

18,86

18,76

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 8/24 và đường thô kỳ hạn tháng 7/24

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters