Mặt hàng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

%

thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

86,90

-0,61

-0,70%

Tháng 10/2023

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

90,26

-0,39

-0,43%

Tháng 11/2023

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

264,73

-0,64

-0,24%

Tháng 10/2023

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

2,55

-0,05

-1,96%

Tháng 10/2023

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

327,64

-2,27

-0,69%

Tháng 10/2023

Bảng giá năng lượng chi tiết:

Dầu thô Brent (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Nov'23

90,66

90,67

90,12

90,26

90,65

Dec'23

89,90

89,90

89,53

89,66

90,03

Jan'24

88,95

88,95

88,92

88,92

89,29

Feb'24

87,25

88,72

87,25

88,53

87,74

Mar'24

86,64

87,92

86,64

87,80

87,04

Apr'24

87,02

87,19

86,83

87,11

86,40

May'24

86,48

86,48

86,48

86,48

85,80

Jun'24

84,81

86,01

84,81

85,89

85,25

Jul'24

85,32

85,32

85,32

85,32

84,72

Aug'24

84,78

84,78

84,78

84,78

84,22

Sep'24

84,23

84,26

84,20

84,26

83,74

Dầu thô WTI (USD/bbl)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

87,40

87,49

86,71

86,94

87,51

Nov'23

86,74

86,81

86,12

86,31

86,81

Dec'23

85,96

85,97

85,40

85,58

86,00

Jan'24

84,91

84,91

84,60

84,75

85,15

Feb'24

83,98

83,98

83,81

83,89

84,31

Mar'24

83,15

83,15

83,10

83,13

83,53

Apr'24

82,53

82,53

82,37

82,38

82,81

May'24

81,82

81,82

81,82

81,82

82,14

Jun'24

81,22

81,28

81,07

81,12

81,48

Jul'24

80,08

81,01

80,08

80,84

80,43

Aug'24

79,61

80,38

79,45

80,25

79,87

Dầu đốt (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

3,2994

3,2994

3,2667

3,2764

3,2991

Nov'23

3,2105

3,2105

3,1895

3,1955

3,2149

Dec'23

3,0901

3,0901

3,0700

3,0766

3,0894

Jan'24

3,0120

3,0120

3,0011

3,0011

3,0187

Feb'24

2,9600

2,9600

2,9538

2,9538

2,9682

Mar'24

2,8736

2,9271

2,8554

2,9119

2,8660

Apr'24

2,7977

2,8633

2,7977

2,8494

2,8082

May'24

2,8061

2,8232

2,7688

2,8111

2,7724

Jun'24

2,7354

2,7952

2,7329

2,7849

2,7482

Jul'24

2,7221

2,7794

2,7217

2,7709

2,7359

Aug'24

2,7111

2,7663

2,7110

2,7586

2,7250

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

2,610

2,610

2,550

2,551

2,605

Nov'23

2,971

2,971

2,917

2,917

2,966

Dec'23

3,431

3,437

3,391

3,391

3,440

Jan'24

3,695

3,697

3,664

3,664

3,700

Feb'24

3,626

3,626

3,601

3,601

3,629

Mar'24

3,328

3,331

3,299

3,299

3,328

Apr'24

3,049

3,049

3,023

3,023

3,048

May'24

3,034

3,034

3,030

3,030

3,046

Jun'24

3,131

3,131

3,131

3,131

3,152

Jul'24

3,247

3,247

3,247

3,247

3,268

Aug'24

3,295

3,322

3,282

3,306

3,299

Xăng RBOB (USD/gallon)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Oct'23

2,6545

2,6612

2,6438

2,6486

2,6537

Nov'23

2,5903

2,5934

2,5756

2,5794

2,5862

Dec'23

2,5070

2,5077

2,4977

2,4993

2,5076

Jan'24

2,4730

2,4730

2,4592

2,4592

2,4679

Feb'24

2,4477

2,4477

2,4477

2,4477

2,4561

Mar'24

2,4313

2,4692

2,4282

2,4630

2,4358

Apr'24

2,6440

2,6440

2,6440

2,6440

2,6513

May'24

2,6161

2,6465

2,6146

2,6446

2,6179

Jun'24

2,5937

2,6260

2,5885

2,6210

2,5956

Jul'24

2,5862

2,5875

2,5670

2,5834

2,5598

Aug'24

2,5247

2,5413

2,5247

2,5367

2,5162

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts