Giá cao su tại sàn giao dịch hàng hoá Thái Lan, Malaysia, Indonesia

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

23-February

1,68

Thái Lan

STR20

23-February

1,45

Malaysia

SMR20

23-February

1,34

Indonesia

SIR20

23-February

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

23-February

44,50

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

23-February

1.090

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

23-February

1.190

Giá cao su TSR20 và RSS3 tại sàn giao dịch hàng hoá Singapore

(ĐVT: Uscent/kg)

Lưu ý: Giá được lấy từ Hiệp hội Cao su Thái Lan, Hiệp hội Cao su Malaysia, Hiệp hội Cao su Quốc tế và một trang web tư nhân của Thái Lan để tham chiếu.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters