Đường thô (Uscent/lb)

Kỳ hạn

Giá mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá mới nhất

Giá ngày hôm trước

Tháng 5/24

22,65

22,91

22,27

22,32

22,72

Tháng 7/24

22,31

22,49

21,96

22,00

22,35

Tháng 10/24

22,16

22,34

21,91

21,97

22,22

Tháng 3/25

22,18

22,36

21,98

22,08

22,25

Tháng 5/25

21,14

21,28

20,94

21,07

21,19

Tháng 7/25

20,49

20,60

20,31

20,42

20,54

Tháng 10/25

20,26

20,34

20,10

20,23

20,30

Tháng 3/26

20,22

20,30

20,09

20,23

20,26

Tháng 5/26

19,48

19,54

19,37

19,51

19,50

Tháng 7/26

19,03

19,08

18,94

19,06

19,03

Tháng 10/26

18,96

18,98

18,87

18,98

18,94

Giá đường trắng và đường thô kỳ hạn tháng 5/2024

trên hai sàn giao dịch London và New York

Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingcharts, Reuters