Giá than đá thế giới cập nhật (USD/tấn)
Giá than steam (than đốt nồi hơi) tại Trung Quốc, CNY/tấn
Giá than luyện cốc tại Trung Quốc (coking coal), CNY/tấn
Giá than cốc Ausralia
Giá than Indonesia

Nguồn: VITIC/Reuters