Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) bao gồm que hàn inox 308 có bọc thuốc thuộc mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00 và dây hàn thép đặc không lõi thuốc thuộc mã HS 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00.
Điều 10 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT) quy định như sau:
"Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong các trường hợp sau:
1. Hàng hóa trong nước không sản xuất được;
2. Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;
3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;
4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;
5. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;
6. Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác."
Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) thông báo để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp CBPG chính thức (vụ việc AD15), bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.
Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, Hồ sơ đề nghị miễn trừ gửi tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ: https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục PVTM trước 17h ngày 26 tháng 9 năm 2022.
Thông tin liên hệ:
Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp
Cục Phòng vệ thương mại - Bộ Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 7303 7898 (số máy lẻ: 112)
Chị Lê Thị Kim Phụng, email: phungltk@moit.gov.vn
Cục Phòng vệ thương mại trân trọng thông báo./.
Tải hướng dẫn nộp và theo dõi hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại