Theo khảo sát lúc 10h30 tại 9 ngân hàng lớn, chỉ có 2 ngân hàng giảm cả 2 chiều mua bán, còn lại 7 ngân hàng tăng cả giá mua và giá bán.
Ngân hàng Á Châu tăng 111 VND/EUR giá mua và tăng 216 VND/EUR giá bán, lên mức 25.303 – 25.809 VND/EUR.
BIDV tăng 113 VND/EUR giá mua và tăng 121 VND/EUR giá bán, lên mức 25.375 – 26.215 VND/EUR.
Vietcombank tăng 131,84 VND/EUR giá mua và tăng 138,56 VND/EUR giá bán, lên mức 24.933,36 – 26.204,85 VND/EUR.
VPBank tăng 149 VND/EUR giá mua và tăng 157 VND/EUR giá bán, lên mức 25.165 – 26.022 VND/EUR.
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tăng 108 VND/EUR giá mua và tăng 110 VND/EUR giá bán, lên mức 25.333 – 25.819 VND/EUR.
Ngân hàng Đông Á tăng 70 VND/EUR giá mua và tăng 50 VND/EUR giá bán, lên mức 25.330 – 25.730 VND/EUR.
Sacombank tăng 29 VND/EUR giá mua và tăng 33 VND/EUR giá bán, lên mức 25.358 – 25.767 VND/EUR.
Techcombank giảm 24 VND/EUR giá mua và giảm 20 VND/EUR giá bán, còn mức 25.072 – 26.063 VND/EUR.
Vietinbank giảm 14 VND/EUR cả giá mua và giá bán, còn mức 25.228 – 26.183 VND/EUR.
Tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.933,36 – 25.375 VND/EUR còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.730 – 26.215 VND/EUR. Trong đó, BIDV là ngân hàng có giá mua Euro cao nhất 25.375 VND/EUR, ngân hàng Đông Á có giá bán thấp nhất 25.730 VND/EUR.

Tỷ giá Euro ngày 27/5/2020

ĐVT: VND/EUR

Ngân hàng

Mua Tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Vietcombank (VCB)

24.933,36(+131,84)

25.185,21(+133,17)

26.204,85(+138,56)

Ngân Hàng Á Châu (ACB)

25.303(+111)

25.367(+112)

25.809(+216)

Ngân hàng Đông Á (DAB)

25.330(+70)

25.410(+70)

25.730(+50)

Techcombank (Techcombank)

25.072(-24)

25.358(-25)

26.063(-20)

VPBank (VPBank)

25.165(+149)

25.339(+150)

26.022(+157)

Ngân hàng Quốc Tế (VIB)

25.333(+108)

25.435(+109)

25.819(+110)

Sacombank (Sacombank)

25.358(+29)

25.458(+29)

25.767(+33)

Vietinbank (Vietinbank)

25.228(-14)

25.253(-14)

26.183(-14)

BIDV (BIDV)

25.375(+113)

25.443(+113)

26.215(+121)

 

Nguồn: VITIC