Trong đó, chiến lược xác định phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao và an toàn.
Mục tiêu chung của chiến lược là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi. Hoạt động sản xuất chăn nuôi vào nhóm quốc gia tiên tiến trong khu vực vào 2030. Sản phẩm chăn nuôi hàng hóa được sản xuất chủ yếu từ trang trại, hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu chất lượng cho tiêu dùng trong nước và tăng cường xuất khẩu.
Trong đó, mức tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi là 4-5% ở giai đoạn 2021-2025 và trung bình 3-4% giai đoạn 2026-2030. Sản lượng thịt xẻ các loại đến 2025 đạt từ 5,0-5,5 triệu tấn, trong đó thịt lợn 63-65%, thịt gia cầm 26-28%, thịt gia súc ăn cỏ 8-10%. Sản lượng trứng, sữa đến 2025 là khoảng 18-19 tỷ quả trứng và 1,7-1,8 triệu tấn sữa.
Ngoài ra, tỷ trọng gia súc và gia cầm được giết mổ tập trung công nghiệp tương ứng khoảng 60% và 40% vào 2025, khoảng 70% và 50% vào 2030. Tỷ trọng thịt gia súc, gia cầm được chế biến so với tổng sản lượng thịt 25-30% vào 2025, 40-50% vào 2030. Đồng thời, chiến lược cũng đặt mục tiêu xây dựng ít nhất được 10 vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh cấp huyện vào 2025 và ít nhất 20 vùng đến 2030.

Dự thảo chiến lược ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045

Dự thảo chiến lược ngành chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 vừa được Thủ tướng phê duyệt. Ảnh: TTXVN.
Tầm nhìn đến 2045, chăn nuôi Việt Nam là ngành kinh tế kỹ thuật hiện đại và được công nghiệp hóa ở hầu hết các khâu từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm, trong đó trình độ và năng lực sản xuất thuộc nhóm dẫn đầu các nước trong khu vực Đông Nam Á.
Đồng thời, những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh lây nhiễm sang người được khống chế và kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, hầu hết sản phẩm chăn nuôi chính gồm thịt, trứng, sữa được sản xuất trong cơ sở chăn nuôi an toàn sinh học và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, 100% sản phẩm thịt gia súc, gia cầm hàng hóa được cung cấp từ các cơ sở giết mổ tập trung, công nghiệp và trên 70% khối lượng sản phẩm chăn nuôi chính được qua sơ chế, chế biến công nghiệp, trong đó có khoảng 30% được chế biến sâu.
Để đạt được những mục tiêu vừa nêu, chiến lược có đề ra những giải pháp như hoàn thiện nhóm chính sách về phát triển chăn nuôi (chính sách đất đai, tài chính, tín dụng, thương mại, khuyến nông và thông tin tuyên truyền). Việc nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường hay nâng cao năng lực giết mổ và chế biến sản phẩm chăn nuôi cũng được tính đến.

Nguồn: ndh.vn