Dự báo cung cầu ngô thế giới của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) niên vụ 2019/20 trong tháng 1/2020.

Đvt: triệu tấn

Thị trường

Dự trữ đầu vụ

Cung

Tiêu thụ

Dự trữ cuối vụ

Sản lượng

Nhập khẩu

Ngành TACN

Nội địa

Xuất khẩu

Thế giới

320,39

1110,84

167,42

703,92

1133,41

165,64

297,81

Thế giới trừ TQ

110,07

850,07

160,42

513,92

854,41

165,62

98,74

Mỹ

56,41

347,78

1,27

140,34

312,31

45,09

48,07

Các TT

còn lại

263,98

763,05

166,15

563,58

821,11

120,55

249,74

TT XK chủ yếu

11,28

215

1,17

84,6

107,15

107,2

13,1

Argentina

3,61

50

0,01

10,3

15

33,5

5,12

Brazil

4,58

101

1

56

66

36

4,58

Nga

0,38

14,5

0,04

7,8

8,75

5,7

0,47

Nam Phi

1,77

14

0,1

6,6

12,3

1,5

2,07

Ukraine

0,94

35,5

0,02

3,9

5,1

30,5

0,86

TT NK chủ yếu

21,29

127,47

97,4

168

223,05

3,84

19,27

Ai Cập

1,81

6,4

9,9

14,2

16,7

0,01

1,4

EU-27

7,63

65

21

62

82,5

2,4

8,73

Nhật Bản

1,44

0

16

12,4

16,1

0

1,34

Mexico

5,09

25

17,5

26,5

44,5

0,7

2,39

Đông Nam Á

2,64

30,91

17,9

39,9

47,7

0,73

3,02

Hàn Quốc

1,93

0,08

10,8

8,5

10,9

0

1,91

TT khác

 

 

 

 

 

 

 

Canada

1,98

13,4

1

8,3

13,5

1,3

1,58

Trung Quốc

210,32

260,77

7

190

279

0,02

199,07

Nguồn: VITIC/USDA