Ngô
Dự báo sản lượng ngô thế giới niên vụ 2023/24 đạt 1213,5 triệu tấn, tăng 5,4% so với niên vụ 2022/23 (1151,8 triệu tấn).
Sản lượng tại Hoa Kỳ ước tính đạt 383,8 triệu tấn, tăng 10,1% so với năm trước (348,8 triệu tấn), trong khi sản lượng tại Trung Quốc dự kiến sẽ giảm 0,1%, xuống 277 triệu tấn. Châu Âu dự kiến sẽ tăng 14,3% đạt 59,7 triệu tấn, Ukraine sẽ tăng 1,9% đạt 27,5 triệu tấn.
Brazil dự kiến đạt 129 triệu tấn, giảm 4,4% so với niên vụ trước, trong khi Achentina, ước tính sản lượng đạt 54 triệu tấn, tăng 58,8% so với niên vụ trước.
Xuất khẩu ngô thế giới dự kiến sẽ tăng 10,5%, từ 177,5 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 lên 196,2 triệu tấn trong niên vụ 2023/2024. Hoa Kỳ là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ hai, đạt 52,1 triệu tấn, tăng 26,2 % so với niên vụ trước.
Nguồn cung cho xuất khẩu của Nam Mỹ cho thấy những thay đổi đáng kể, nguồn cung cho xuất khẩu của Brazil giảm 1,8% với 55 triệu tấn so với niên vụ trước, trong khi lượng xuất khẩu của Achentina dự kiến sẽ tăng mạnh 84,1% với 40,5 triệu tấn trong niên vụ mới này.
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 23 triệu tấn ngô, tăng 27,8% so với niên vụ trước (18 triệu tấn). Liên minh châu Âu dự kiến sẽ giảm nhập khẩu 2% với 24 triệu tấn.
Dự trữ ngô cuối vụ trên thế giới dự kiến sẽ tăng 4,4% lên 311 triệu tấn. Đối với Hoa Kỳ, dự kiến dự trữ sẽ tăng 51,2%, trong khi đối với Brazil và Trung Quốc, lượng dự trữ sẽ giảm lần lượt là 25,6% và 2%.

Graph 1. Crop projection for the main world corn and soybean producers - 2023/24 season versus 2022/23. Prepared by 333 Latin America with data from FAS - USDA,

Đậu tương
Sản lượng đậu tương thế giới trong niên vụ 2023/24 dự kiến tăng 8,9% so với vụ trước, từ 369,7 lên 402,8 triệu tấn.
Ước tính sản lượng tại Nam Mỹ cho thấy Brazil tăng 4,5%, sẽ đạt 163 triệu tấn, trong khi Achentina dự kiến sẽ tăng 92% với 48 triệu tấn.
Sản lượng của Paraguay dự kiến sẽ tăng 10,5% so với niên vụ 202/23 (9,1 triệu tấn), đạt sản lượng 10 triệu tấn và trở lại mức như trước niên vụ 2020/21.
Trong dự báo mới này, sản lượng của Hoa Kỳ dự kiến đạt 114,5 triệu tấn, giảm 1,7% so với vụ mùa 2022/23 với 116,4 triệu tấn.
Brazil dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với ước tính 96,5 triệu tấn, tăng 2,7% so với mùa trước (94 triệu tấn), trong khi Hoa Kỳ dự kiến sẽ xuất khẩu 49,7 triệu tấn, giảm 7,8% so với vụ mùa trước (53,9 triệu tấn).
Achentina dự kiến sẽ xuất khẩu 4,6 triệu tấn, tăng 17,9% so với niên vụ 2022/23 (3,9 triệu tấn
Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu 99 triệu, giảm 1% so với niên vụ trước.
Dự trữ hạt có dầu toàn cầu cuối vụ dự kiến sẽ tăng 15,8%, đạt 119,4 triệu tấn, được hỗ trợ bởi tăng dự trữ ở Achentina và Brazil.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/pig333.com