Tổng đàn lợn giống và lợn thịt của Mỹ tính đến ngày 1/12/2020 là 77,5 triệu con, giảm 1% so cùng thời điểm báo cáo năm 2019 và giảm 1% so với thời điểm báo cáo ngày1/9/2020. Trong đó lợn giống là 6,28 triệu con, giảm tương ứng 3% và giảm 1%; lợn thịt là 71,2 triệu con, giảm tương ứng 1% và 1%. Lượng lợn nuôi trong quý này đạt 35 triệu con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng số lợn nái sinh sản tính đến thời điểm này đạt 3,16 triệu con, giảm 1% so với cùng thời điểm năm 2019. Số lợn nái sinh sản hiện chiếm 50% trong tổng đàn lợn giống.
Các nhà chăn nuôi lợn của Mỹ dự báo trong quý tiếp theo từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2021 sẽ có 3,12 triệu con lợn nái sinh sản, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với cùng kỳ hai năm trước đó. Dự kiến lượng lợn nái sinh sản từ tháng 3 đến tháng 5/2021 là 3,12 triệu con, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ hai năm trước đó.

Tổng đàn lợn của Mỹ từ năm 2011 -2020

ĐVT: triệu con

Nguồn: VITIC/The Pigsite