Bản tin Năng lượng
Nguồn: Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam - MXV