Theo đó, tại thông báo mới này, COA đã tiến hành sửa đổi các quy định tại:
- Điều 14 quy định về việc trước khi nhập khẩu động vật hoặc sản phẩm động vật phải xin phép kiểm dịch các cơ sở kiểm dịch động vật được chỉ định hoặc các địa điểm được chỉ định khác để kiểm dịch sau nhập cảnh.
- Phụ lục 7-1 của Điều 9 quy định điều kiện kiểm dịch đối với động vật bộ thỏ.
- Các Phụ lục 8-3, 8-4, 9 của Điều 10 quy định kiểm dịch đối với việc nhập khẩu cá sống và các giao tử và trứng đã thụ tinh của chúng; Yêu cầu kiểm dịch nhập khẩu động vật giáp xác và nhuyễn thể sống vv...
- Phụ lục 16-1 của Điều 18 quy định điều kiện kiểm dịch đối với nhập khẩu huyết thanh trâu, bò.
Quý độc giả/doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa là động vật hoặc sản phẩm động vật từ động vật tìm đọc toàn văn quy định như phụ lục đính kèm.
1110811-16.1-bovine_serum.pdf
1110811-7.1-rabbits.pdf
1110811-8.3-fish.pdf
1110811-8.4-crustaceans_and_molluscs.pdf
1110811-9-eels and_abalones.pdf
1110811-Regulations for Importation of Objects Subject to Animal Quarantine.pdf
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc