Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2023 cả nước nhập khẩu 447.051 tấn lúa mì, tương đương 150,23 triệu USD, giá trung bình 336 USD/tấn, tăng 18% về lượng và tăng 1,4% kim ngạch so với tháng 5/2023, nhưng giá giảm 14%. So với tháng 6/2022 thì tăng mạnh 45,5% về lượng, tăng 31,3% kim ngạch nhưng giảm 9,8% giá.
Tính chung trong 6 tháng năm 2023 lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,48 triệu tấn, tương đương trên 892,14 triệu USD, tăng 10,4% về khối lượng, tăng 6,9% về kim ngạch so với 6 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 359,6 USD/tấn, giảm nhẹ 3,1%.
Trong tháng 6/2023 nhập khẩu lúa mì từ thị trường chủ đạo Australia tăng mạnh 52,4% về lượng, tăng 29,3% kim ngạch nhưng giảm 15,2% về giá so với tháng 5/2023, đạt 416.369 tấn, tương đương 138,48 triệu USD, giá 332,6 USD/tấn; so với tháng 6/2022 cũng tăng 54,2% về lượng, tăng 37,2% kim ngạch nhưng giảm 11% về giá. Tính chung cả 6 tháng năm 2023, nhập khẩu lúa mì từ thị trường Australia, chiếm 72,4% trong tổng lượng và chiếm 70,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước, đạt gần 1,8 triệu tấn, tương đương 628,17 triệu USD, giá trung bình 349,7 USD/tấn, tăng 19,2% về lượng, tăng 11,6% về kim ngạch nhưng giảm 6,4% về giá so với 6 tháng năm 2022.
Bên cạnh thị trường chủ đạo Australia là thị trường Brazil chiếm gần 11% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 261.611 tấn, tương đương 95,82 triệu USD, giá trung bình 366,3 USD/tấn, giảm 19% về lượng, giảm 14,9% kim ngạch nhưng tăng 5% về giá so với 6 tháng năm 2022.
Tiếp đến thị trường Mỹ đạt 171.616 tấn, tương đương 70,28 triệu USD, giá 409,5 USD/tấn, tăng mạnh 60,9% về lượng, tăng 46,7% kim ngạch nhưng giảm 8,8% về giá so với 6 tháng năm 2022, chiếm 6,9% trong tổng lượng và chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước.
Nhập khẩu lúa mì từ thị trường Canada đạt 161.692 tấn, tương đương 67,13 triệu USD, tăng mạnh 3.228% về khối lượng và tăng 2.849% về kim ngạch so với 6 tháng năm 2022.

Nhập khẩu lúa mì 6 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2023 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì 6 tháng năm 2023 tăng cả lượng và kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC