Australia và Brazil là 2 thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam; trong đó, nhập khẩu từ Australia 220.598 tấn, tương đương 79,44 triệu USD, giá 360 USD/tấn, chiếm 65,8% trong tổng lượng và chiếm 68,7% tổng kim ngạch lúa mì nhập khẩu của cả nước; tăng 127,4% về lượng, tăng 120% về kim ngạch nhưng giảm 3,2% về giá so với tháng 12/2021, và cũng tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng 1/2021, với mức tăng tương ứng 3%, 42,5% và 38,3%.
Nhập khẩu từ Brazil 70.335 tấn, tương đương 22,51 triệu USD, giá nhập khẩu 320 USD/tấn, tuy nhiên trong tháng 12/2021 không nhập khẩu từ thị trường này, nhưng so với tháng 1/2021 thì tăng cả về lượng, kim ngạch và giá với mức tăng tương ứng 2,7%, 43,5% và 39,7%.

Nhập khẩu lúa mì tháng 1/2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/2/2022 của TCHQ)

Nhập khẩu lúa mì tháng 1/2022 tăng mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC