Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 3,99 triệu tấn, trị giá 2,14 tỷ USD, giảm 6,7% về lượng và tăng 24,6% về kim ngạch so với 6 tháng đầu năm 2020; giá trung bình 538,5 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với giá nhập khẩu cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 6/2021 kim ngạch nhập khẩu xăng dầu từ các thị trường nhập khẩu đều giảm. Nhập khẩu từ Malaysia giảm 50,92% về lượng và giảm 18,46% về kim ngạch, đạt 155.335 tấn, trị giá 88,18 triệu USD, giá trung bình 567,7 USD/tấn. Nhập khẩu từ Hàn Quốc giảm 64,08 về lượng và giảm 45,32% về kim ngạch, đạt 111.810 tấn, trị giá 67,03 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 599,5 USD/tấn; nhập khẩu từ Singapore giảm 49,26% về lượng và giảm 14,55% về kim ngạch, đạt 128.441 tấn, trị giá 75,42 triệu USD; nhập khẩu từ Thái Lan giảm 9,74% về lượng nhưng tăng 58,23% về kim ngạch, đạt 138.104 tấn, trị giá 84,75 triệu USD, giá trung bình nhập khẩu 613,7 USD/tấn.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, Malaysia là thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất, chiếm 34,7% về lượng và 32,3% về tổng kim ngạch, đạt 1.387.314 tấn, trị giá 694,1 triệu USD, giá trung bình 500,3 USD/tấn, tăng 150,5 USD/tấn so với 6 tháng đầu năm 2020.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc, chiếm 14,22% về lượng và 25,16% về tổng kim ngạch, đạt 936.774 tấn, trị giá 540,71 triệu USD, giá trung bình 577,2 USD/tấn, tăng 150,2 USD/tấn so với 6 tháng đầu năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Singapore đạt 727.456 tấn, trị giá 397,7 triệu USD, giá trung bình 546,7 USD/tấn, tăng 154,1 USD/tấn so với giá nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020, giảm 14,55% về lượng, nhưng tăng 17,75% về trị giá.
Nhập khẩu từ Thái Lan tăng 5,87% về lượng và tăng 51,7% về trị giá, đạt 599.936 tấn, trị giá 327,5 triệu USD, giá nhập khẩu trung bình 545,9 USD/tấn, tăng 165,1 USD/tấn so với 6 tháng đầu năm 2020.
Nhập khẩu xăng dầu từ thị trường Trung Quốc giảm 58,71% về lượng và giảm 52,4% về kim ngạch, giá trung bình 536,9 USD/tấn, tăng 70 USD/tấn so với giá nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020. 
Nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/7/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC