Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2022, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 1.351.173 tấn, trị giá 1,08 tỷ USD, giá trung bình 805,6 USD/tấn, tăng 2,6% về lượng và tăng 65,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Thị trường mà Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất là Malaysia, chiếm 29% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt 402.040 tấn, trị giá 315,7 triệu USD, giảm 7,8% về lượng và tăng 57,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.
Tiếp đến là thị trường Hàn Quốc, chiếm tỷ trọng 25,8%, giảm 15,3% về lượng và tăng 27,1% về kim ngạch, đạt 348.819 tấn, trị giá 281,7 triệu USD; riêng tháng 02/2022 nhập khẩu từ thị trường này tăng 83,7% về lượng và tăng 107% về kim ngạch, giá trung bình nhập khẩu 830 USD/tấn, tăng 94 USD.
Nhập khẩu xăng dầu 02 tháng đầu năm 2022
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/3/2022 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC