Tính chung trong 8 tháng đầu năm 2023, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 7.216.906 tấn, trị giá 5,8 tỷ USD, tăng 22,2% về lượng và giảm 5,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2023, chiếm hơn 40% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 2.944.837 tấn, trị giá 2,3 tỷ USD, tăng 24,6% về lượng và giảm 6,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng tháng 8/2023 nhập khẩu tăng 24,8% về lượng và tăng 46,6% kim ngạch so với tháng 7/2023, đạt 488.179 tấn, trị giá 430,9 triệu USD.
Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 24% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 1.738.993 tấn, trị giá 1,44 tỷ USD, tăng 110,1% về lượng và tăng 67,7% về kim ngạch; riêng tháng 8/2023 nhập khẩu đạt 187.071 tấn, trị giá 170,8 triệu USD, giảm 1,6% về lượng và tăng 8,01% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm 2023
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/9/2023 của TCHQ)

Nguồn: Tổng cục hải quan
Tiếp đến là thị trường Malaysia, 8 tháng năm 2023 chiếm hơn 17% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 56% về lượng và tăng 33% về kim ngạch, đạt 1.271.454 tấn, trị giá 1 tỷ USD; riêng tháng 8/2023 nhập khẩu từ thị trường này tăng 62,4% về lượng và tăng 83,4% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, 8 tháng đầu năm 2023 chiếm 8-9% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, tăng 13,2% về lượng và tăng 8,7% về kim ngạch, đạt 628.946 tấn, trị giá 539,3 triệu USD; riêng tháng 8/2023 nhập khẩu đạt 108.456 tấn, trị giá 102,8 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 72,2% về trị giá.
Nhập khẩu xăng dầu từ Thái Lan chiếm hơn 8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm 2023, đạt 586.136 tấn, trị giá 486 triệu USD, giảm 26,5% về lượng và giảm 44,5% về trị giá.
 

Nguồn: VITIC