Riêng tháng 6/2020 đạt 6,3 triệu tấn, tương đương 418,11 triệu USD, giá 66,3 USD/tấn, giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với tháng liền kề trước đó, với mức giảm tương ứng 16,3%, 19,3% và 3,5%.
Australia vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp than đá cho Việt Nam, đạt 10,83 triệu tấn, tương đương 934,93 triệu USD, giá trung bình 86,3 USD/tấn, chiếm 34,3% trong tổng lượng than đá nhập khẩu của cả nước và chiếm 41,3% trong tổng kim ngạch, tăng 53,4% về lượng và tăng 17,6% về kim ngạch nhưng giảm 23,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2019.
Tiếp sau đó là thị trường Indonesia đạt 9,83 triệu tấn, tương đương 482,13 triệu USD, giá trung bình 49,1 USD/tấn, chiếm 31,1% trong tổng lượng và chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu than đá của cả nước, tăng 34,5% về lượng và tăng 4,7% về kim ngạch nhưng giảm 21,2% về giá so với cùng kỳ năm trước.
Nhập khẩu than đá từ thị trường Nga giảm 8,2% về giá, đạt trung bình 81,2 USD/tấn, lượng nhập khẩu tăng 18,3%, đạt 4,35 triệu tấn, kim ngạch tăng 8,6%, đạt 352,88 triệu USD, chiếm 13,8% trong tổng lượng và chiếm 15,6% trong tổng kim ngạch.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu từ Trung Quốc 125.381 tấn, tương đương 34 triệu USD; nhập khẩu từ Nhật Bản 138.504 tấn, tương đương 31,86 triệu USD.
Nhập khẩu than đá 6 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2020) 

 

 

Thị trường

6 tháng đầu năm 2020

So với cùng kỳ năm 2019 (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Lượng

Trị giá

Tổng cộng

31.570.896

2.263.708.324

53,8

15

100

100

Australia

10.831.763

934.934.795

53,39

17,63

34,31

41,3

Indonesia

9.828.484

482.130.623

34,54

4,73

31,13

21,3

Nga

4.347.159

352.878.733

18,26

8,57

13,77

15,59

Trung Quốc

125.381

34.004.730

-76,4

-78,47

0,4

1,5

Nhật Bản

138.504

31.860.807

534,32

367,36

0,44

1,41

 

Nguồn: VITIC