Kim ngạch xuất khẩu dây điện và cáp điện sang các thị trường tháng 2/2021 đạt 165,77 triệu USD, giảm mạnh 36,9% so với tháng 1/2021 nhưng tăng 11,4% so với tháng 2/2020; tính chung tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này 2 tháng đầu năm 2021 đạt 429 triệu USD, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 2 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã xuất khẩu dây điện và cáp điện sang khoảng trên 20 thị trường trên thế giới; trong đó, Trung Quốc luôn dẫn đầu về tiêu thụ dây điện, cáp điện của Việt Nam, đạt kim ngạch 146,52 triệu USD, chiếm 34,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, tăng mạnh 93,7% so với cùng kỳ năm trước.
Mỹ đứng vị trí thứ 2 về kim ngạch, đạt 84,32 triệu USD, chiếm 19,7% trong tổng kim ngạch, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.
Xếp thứ 3 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản, tổng cộng cả 2 tháng đạt 52,61 triệu USD, chiếm 12,3% trong tổng kim ngạch, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ yếu trong 2 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với 2 tháng đầu năm 2020; trong đó đáng chú ý xuất khẩu sang thị trường Thái Lan có mức tăng mạnh 100,7%, đạt 17,85 triệu USD.

Xuất khẩu dây điện và cáp điện 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

 

Nguồn: VITIC