Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 617,63 triệu USD, tăng 46,7% so với 7 tháng đầu năm 2020.
Thức ăn gia súc và nguyên liệu của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, đạt 221,12 triệu USD, tăng 109% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 35,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước; riêng tháng 7/2021 đạt 32,82 triệu USD, giảm 10,4% so với tháng 6/2021 nhưng tăng 50,5% so với tháng 7/2020.
Campuchia đứng thứ 2 đạt 90,16 triệu USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020; chiếm 14,6% trong tổng kim ngạch, riêng tháng 7/2021 đạt 15,34 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng 6/2021 và tăng 13,5% so với tháng 7/2020.
Thị trường Mỹ đứng thứ 3 đạt 67,39 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ, chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của cả nước.
Đáng chú ý, xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu sang thị trường Ấn Độ tháng 7/2021 giảm rất mạnh 68,3% so với tháng 6/2021 và giảm 51,7% so với tháng 7/2020, chỉ đạt 2,77 triệu USD, nhưng tính chung cả 7 tháng đầu năm 2021 kim ngạch vẫn tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020 đạt 53,41 triệu USD.

Xuất khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu thức ăn gia súc 7 tháng đầu năm 2021 sang Trung Quốc tăng gần 110%

Nguồn: VITIC