Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2021 cả nước xuất khẩu gần 5.99 triệu tấn xi măng và clinker, thu về trên 217 triệu USD, tăng 19,5% về lượng và tăng 8,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu giảm 9,2%, đạt trung bình 36,3 USD/tấn.
Riêng tháng 2/2021 xuất khẩu giảm 9,7% về lượng, giảm 13,9% về kim ngạch và giảm 4,6% về giá so với tháng 1/2021, đạt 2,83 triệu tấn, tương đương 100,19 triệu USD, giá trung bình 35,4 USD/tấn; so với cùng tháng năm 2020 tăng 22,7% về lượng, tăng 7,1% về kim ngạch nhưng giảm 12,8% về giá.
Trong 2 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu xi măng clinker sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh 36% về lượng và tăng 22,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên giá giảm 9,7%, là thị trường lớn nhất tiêu thụ xi măng clinker của Việt Nam, chiếm tới 40,6% trong tổng lượng và chiếm 36,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinhker của cả nước, đạt 2,43 triệu tấn, tương đương79,91 triệu USD, giá trung bình 32,9 USD/tấn.
Xi măng clinker xuất khẩu sang Philippines – thị trường lớn thứ 2 đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 48,21 triệu USD, giá trung bình 43,9 USD/tấn (tăng 5,8% về lượng nhưng giảm 0,9% về kim ngạch và giảm 6,4% về giá). Xuất khẩu sang thị trường Bangladesh chiếm 17% trong tổng lượng và chiếm 14,8% trong tổng kim ngạch, đạt 1,02 triệu tấn, tương đương 32,2 triệu USD (tăng 58% về lượng và tăng 42,6% về kim ngạch).

Xuất khẩu xi măng, clinker 2 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/3/2021 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC