Riêng tháng 4/2024, nhập khẩu 259.897 tấn khí đốt hóa lỏng, tương đương gần 149,48 triệu USD, giá trung bình 575,2 USD/tấn, tăng 15,1% về lượng, nhưng giảm 2% về kim ngạch và giảm 14,8% về giá so với tháng 3/2024.
Khí đốt hóa lỏng các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường lớn là Qatar, Saudi Arabia và Malaysia; trong đó, nhiều nhất có xuất xứ từ thị trường Qatar, với 235.801 tấn, tương đương trên 138,32 triệu USD, giá 586,6 USD/tấn, tăng 156,7% về lượng, tăng 125% về kim ngạch nhưng giảm 12,4% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023; chiếm 23,9% trong tổng lượng và chiếm 21,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước. Riêng tháng 4/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 65.201 tấn, tương đương trên 27,45 triệu USD, giá 421 USD/tấn, tăng mạnh 94,6% về lượng và tăng 22,9% về kim ngạch so với tháng 3/2024 nhưng giá giảm mạnh 36,9%; so với tháng 4/2023 thì tăng 41,9% về lượng, tăng 1,8% kim ngạch nhưng giảm 28,3% về giá.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường Malaysia tháng 4/2024 tăng rất mạnh 143,7% về lượng và tăng 87% về kim ngạch so với tháng 3/2024, đạt 85.338 tấn, tương đương trên 48,08 triệu USD, giá 563,4 USD/tấn, giá giảm 23,2%; so với tháng 4/2023 cũng tăng mạnh 400,6% về lượng, tăng 324,8% kim ngạch nhưng giarm 15% về giá. Malaysia vượt qua Saudi Arabia, trở thành thị trường lớn thứ 2 cung cấp khí hóa lỏng cho Việt Nam trong 4 tháng, đạt 207.456 tấn, tương đương 135,68 triệu USD, giá nhập khẩu 654 USD/tấn, tăng mạnh 541,5% về lượng, tăng 476,7 % về kim ngạch nhưng giảm 10% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 21% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Đứng thứ 3 là thị trường Saudi Arabia đạt 187.428 tấn, trị giá 125,44 triệu USD, giá 669,3 USD/tấn, giảm 28,4% về lượng, giảm 31% về kim ngạch và giảm 3,7% về giá so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm 19% trong tổng lượng và chiếm 19,3% tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường FTA - RCEP đạt 361.864 tấn, tương đương 246,78 triệu USD, tăng 119,4% về lượng, tăng 98,8% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2023, chiếm trên 36,6% trong tổng lượng và chiếm 37,9% trong tổng kim ngạch.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường FTA – CPTTP đạt 256.818 tấn, tương đương 167,87 triệu USD, tăng 694% về lượng, tăng 613,5% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023, chiếm trên gần 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 4 tháng đầu năm 2024 từ đa số thị trường tăng so với 4 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (gas) các loại 4 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/5/2024 của TCHQ)

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ các thị trường 4 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC