Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản:
Tel. +81 3 3466 3315
Email: jp@moit.gov.vn
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản