Công ty Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời hạn gửi thông tin đến Thương vụ trước ngày 19/8/2023.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria