Công ty Việt Nam quan tâm có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết. Thời hạn gửi thông tin đến Thương vụ trước ngày 30/6/2023.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria