Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ điểm c khoản 1 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tải xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu;
Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định, hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến;
Căn cứ Điều 34 Nghị định134/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất đã có quy định rất rõ liên quan đến chính sách này và ngày 1/4/2015, Theo hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan.
Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng sử dụng mã loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã nhập khẩu) được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP.
Trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất nguyên trạng nhưng không sử dụng mã loại hình B13 cũng được hoàn thuế nhập khẩu nếu trên tờ khai tái xuất cơ quan Hải quan đủ cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa đã nhập khẩu trước đó, đáp ứng điều kiện chưa qua sử dụng, gia công, chế biến theo quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13. DN kê khai rõ hàng hóa tái xuất thuộc tờ khai nhập khẩu nào trước đây trên tờ khai xuất khẩu.
Hướng dẫn tại công văn này thay thế hướng dẫn về mã loại hình tại công văn số 4557/TCHQ-TXNK ngày 7/7/2020 và công văn 6203/TXNK-CST ngày 22/6/2020.

Nguồn: VITIC