Quyết định gồm có 5 Điều và 4 bảng phụ lục về tên các trang thiết bị sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; trong đó quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền bao gồm: Bệnh viện y học cổ truyền; bệnh viện Y, Dược cổ truyền; Bệnh viện châm cứu; Viện Y dược học dân tộc; Khoa y, dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa; Viện nghiên cứu có giường bệnh, bộ phận khám bệnh, chữa bệnh y dược cổ truyền trong Trạm y tế xã.
4 Danh mục trang thiết bị gồm: Danh mục trang thiết bị các Khoa lâm sàng; Danh mục trang thiết bị Khoa cận lâm sàng: xét nghiệm, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh; Danh mục thiết bị Khoa dược; Danh mục trang thiết bị khác.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1509/QĐ-BYT ngày 07/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục trang thiết bị thiết yếu của bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và danh mục trang thiết bị y học cổ truyền trạm y tế xã có bác sĩ quy định tại mục II Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

 
 

Nguồn: VITIC