Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 03 năm 2024, áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, bãi bỏ Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học.
Chi tiết Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học, xem tại đây.

Nguồn: Vinanet/VITIC