Trong đó, Điều 1 quy định bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC được ban hành ngày 4/4/2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.
Cùng với đó, Thông tư này cũng quy định về phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư; giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư; quản lý, sử dụng tiền phí, giá thuê kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021.

Nguồn: VITIC