Trong đó, Điều 1 quy định từ ngày 06/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021, mức thu đối với một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y giảm 50% so với mức thu quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.Các loại phí, lệ phí được áp dụng mức thu này bao gồm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y; và Phí kiểm dịch động vật đối vớihoạt động kiểm tra lâm sàng gia cầm.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thực hiện theo quy định tại Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020/TT-BTC.
 
 
 
 

Nguồn: VITIC