Thông tư gồm có 3 Chương, 16 Điều; trong đó Điều 1 quy định tài sản công được cập nhật thông tin vào phần mềm này bao gồm: tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội; tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.
Phần mềm Quản lý tài sản công do Bộ Tài chính xây dựng nhằm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh thực hiện việc tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản công, gồm: tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Phần mềm này đồng thời giúp theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin); tình hình khai thác, xử lý các loại tài sản công phải báo cáo kê khai vào phần mềm; kết xuất báo cáo về tài sản công theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trong phạm vi cả nước, từng bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án, đơn vị chủ trì quản lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/8/2023.

Nguồn: Vinanet/VITIC