Chi tiết danh bạ, doanh nghiệp xin vui lòng xem tại đây.
Để tìm hiểu thông các thông tin khác liên quan, đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Email: jp@moit.gov.vn
Tel. +81-3-3466-3315

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản