Doanh nghiệp xem chi tiết tại file đính kèm.
Doanh nghiệp có thể tìm kiếm thêm các doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản khác trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp do Thương vụ Thụy Điển xây dựng tại
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia