Chi tiết xin tham khảo : HSTT Ao 7 2022.docx  

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Áo (Kiêm nhiệm Slovenia)