Thông tin về sản phẩm cụ thể đề nghị tham khảo tại www.johnhansenco.com.
Doanh nghiệp quan tâm xin vui lòng liên hệ CNTV tại địa chỉ email sanfrancisco@moit.gov.vn, đồng thời gửi kèm thông tin về năng lực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu mặt hàng nêu trên (catalog, website của doanh nghiệp).
Nguồn: CN Thương vụ Việt Nam tại San Francisco, Hoa Kỳ