Quy định CLP đã sửa đổi Chỉ thị về các chất nguy hiểm 67/548/EEC, Chỉ thị về các chế phẩm nguy hiểm 1999/45/EC và Quy định (EC) 1907/2006 (REACH) và kể từ ngày 1/6/2015, là luật duy nhất có hiệu lực tại EU để phân loại và ghi nhãn các chất và hỗn hợp các chất. ngày mai họp
CLP ràng buộc về mặt pháp lý giữa các quốc gia thành viên và áp dụng trực tiếp cho tất cả các ngành công nghiệp. CLP yêu cầu các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng tiếp theo các chất hoặc hỗn hợp phải phân loại, dán nhãn và đóng gói các hóa chất nguy hiểm một cách thích hợp trước khi đưa ra thị trường.
Khi thông tin liên quan (ví dụ: dữ liệu độc tính) về một chất hoặc hỗn hợp đáp ứng các tiêu chí phân loại trong CLP, các mối nguy hiểm của một chất hoặc hỗn hợp được xác định bằng cách chỉ định một loại và loại nguy cơ nhất định. Các loại nguy hiểm trong CLP bao gồm các nguy cơ về thể chất, sức khỏe, môi trường và các nguy cơ bổ sung.
Sau khi một chất hoặc hỗn hợp được phân loại, các mối nguy đã xác định phải được thông báo cho các tác nhân khác trong chuỗi cung ứng, bao gồm cả người tiêu dùng. Ghi nhãn mối nguy cho phép phân loại mối nguy, cùng với nhãn và bảng dữ liệu an toàn, được truyền đạt tới người sử dụng để cảnh báo họ về sự hiện diện của mối nguy và nhu cầu quản lý các rủi ro liên quan.
CLP đặt tiêu chí chi tiết cho các yếu tố ghi nhãn: chữ tượng hình, từ báo hiệu và tuyên bố tiêu chuẩn về nguy cơ, phòng ngừa, ứng phó, lưu trữ và loại bỏ, đối với mọi loại nguy cơ, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn đóng gói chung để đảm bảo cung cấp an toàn các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Ngoài việc truyền đạt các mối nguy thông qua các yêu cầu ghi nhãn, CLP còn là cơ sở cho nhiều quy định pháp luật về quản lý rủi ro hóa chất.
Nhãn phải được dán chắc chắn vào một hoặc nhiều bề mặt của bao bì và phải bao gồm những nội dung sau:
• Tên, địa chỉ và số điện thoại của nhà cung cấp;
• Số lượng danh nghĩa của một chất hoặc hỗn hợp trong các gói được cung cấp cho người tiêu dùng (trừ khi số lượng này được chỉ định ở nơi khác trên gói);
• Số nhận dạng sản phẩm;
• Nếu áp dụng, các biểu tượng nguy hiểm, từ báo hiệu, tuyên bố nguy hiểm, tuyên bố phòng ngừa và thông tin bổ sung theo yêu cầu của pháp luật khác.
CLP đặt ra các yêu cầu chung về ghi nhãn để đảm bảo sử dụng và cung cấp an toàn các chất và hỗn hợp nguy hiểm. Áp dụng một số miễn trừ ghi nhãn, ví dụ: đối với các chất và hỗn hợp chứa trong bao bì nhỏ (thường dưới 125 ml) hoặc khó dán nhãn. Các ví dụ khác được liệt kê trong Mục 1.3 của Phụ lục I của Quy chế CLP. Các trường hợp miễn trừ cho phép nhà cung cấp bỏ qua các tuyên bố về mối nguy hiểm và/hoặc biện pháp phòng ngừa hoặc các chữ tượng hình khỏi các thành phần nhãn thường được yêu cầu theo CLP.
Việc đóng gói hóa chất nguy hiểm phải được thiết kế, xây dựng và buộc chặt để các chất bên trong không thể thoát ra ngoài bất cứ lúc nào. Vì vậy, các vật liệu đóng gói phải chắc chắn, đồng thời có khả năng chống hư hại do các chất bên trong.
Bao bì của một hóa chất không được thu hút hoặc khơi dậy sự tò mò của trẻ em hoặc đánh lừa người tiêu dùng. Bao bì không được có hình thức hoặc kiểu dáng tương tự dùng cho thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm, mỹ phẩm.
Ngoài ra, các quy trình sau đây là một phần của CLP:
Phân loại và ghi nhãn hài hòa
Việc phân loại và ghi nhãn một số hóa chất độc hại được hài hòa để đảm bảo quản lý rủi ro đầy đủ trên toàn EU.
Các quốc gia thành viên và nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hoặc người sử dụng tiếp theo có thể đề xuất phân loại và ghi nhãn hài hòa (CLH) của một chất. Chỉ các quốc gia thành viên mới có thể đề xuất sửa đổi bản hài hòa hiện có và gửi đề xuất CLH khi một chất là hoạt chất trong các sản phẩm diệt khuẩn hoặc bảo vệ thực vật.
Tên hóa học thay thế trong hỗn hợp
Thông qua quy trình này, các nhà cung cấp có thể yêu cầu sử dụng tên hóa học thay thế cho một chất có trong hỗn hợp, để bảo vệ tính chất bí mật của hoạt động kinh doanh và đặc biệt là quyền sở hữu trí tuệ. Mọi yêu cầu về tên hóa học thay thế được ECHA chấp thuận sẽ có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên EU.
Cơ sở dữ liệu C&L
Nghĩa vụ thông báo theo CLP yêu cầu các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu gửi thông tin phân loại và ghi nhãn cho các chất mà họ đang đưa ra thị trường cho Cơ sở dữ liệu C&L của ECHA.
Tham khảo thêm:
Hướng dẫn về CLP
• Hướng dẫn về Ghi nhãn và Đóng gói theo Quy định CLP.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển