Các quy định thực hiện các quy định của EU trong danh sách dưới đây, cũng như phụ lục của Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (EC) số 396/2005:
+ 2021/1531: aclonifen, acrinatrin, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, pentiopyrad, picloram và Pseudomonas sp. chủng DSMZ 13134.
+ 2021/1771: kéo dài thời hạn trước khi MRLs áp dụng cho lá củ cải, một sản phẩm mới trong Phụ lục I của Quy định 396/2005 (Quy định về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật).
+ 2021/1795: terbuthylazine (sửa đổi theo Quy định 2021/618).
+ 2021/1804: bentazone trong đậu Hà Lan có vỏ.
+ 2021/1807: acibenzolar-S-methyl, chiết xuất nước ngọt của cây Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralide, cyflufenamide, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachlor, oxatiapiproline, tebufenozide và thiabendazole.
+ 2021/1810: cyprodinil trong quả việt quất, nam việt quất, nho và quả lý gai.
+ 2021/1841: 6-benzyladenine và aminopyralide.
+ 2021/1842: flupyradifuron và axit difluoroacetic.
+ 2021/1864: amisul bromine, flubendiamide, meptyldinocap, metaflumizone và propineb.
+ 2021/1881: imidacloprid.
+ 2021/1884: chloranthraniliprol trong cây họ đậu.
+ 2021/2202: acequinocyl, Bacillus subtilis chủng IAB / BS03, emamectin, flutolanil và imazamox.
+ 2022/85: flonicamide.
+ 2022/93: acrinatrin, fluvalinate, folpet, fosetyl, isofetamide, Pepino Mosaic Virus, chủng EU, loại nhẹ Abp1, Pepino Mosaic Virus, chủng CH2, loại nhẹ Abp2, Spinetoram và spirotetramate.
Quy định chi tiết xem tại đây.
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch,
Na Uy, Iceland, và Latvia
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia