Bảng lương, cách tính lương theo vị trí việc làm 2024 khi cải cách tiền lương với cán bộ công chức viên chức?
Tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, Quốc hội đã chính thức thông qua việc cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 từ ngày 01/7/2024. Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức được trả lương theo vị trí việc làm từ giữa năm 2024.
Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 khi cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp.
Cụ thể: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương); các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Như vậy, lương theo vị trí việc làm với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được tính như sau:
Lương theo vị trí việc làm = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%).
Ngoài ra, bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Ngoài việc thiết kế cơ cấu tiền lương mới, khi cải cách tiền lương cũng sẽ xây dựng các bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành. Cụ thể, sẽ có 5 bảng lương mới áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang như sau:
- Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc:
(1) Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới;
(2) Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp. Việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị để thiết kế bảng lương chức vụ do Bộ Chính trị quyết định sau khi đã báo cáo Ban Chấp hành Trung ương.
Toàn bộ 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm từ 01/7/2024 xây dựng mức lương cơ bản thay thế lương cơ sở như thế nào?
Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.
Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.
Căn cứ điểm c khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 quy định thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).
Đồng thời một trong việc xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới sẽ tiến hành: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
Như vậy, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024 thì sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, xây dựng bảng lương mới có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.
Do đó, 05 bộ bảng lương mới không còn giữ hệ số lương như hiện nay.
Việc cải cách tiền lương sẽ tạo ra các bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:
Bảng lương 01: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã
Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo
Bảng lương 03: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm)
Bảng lương 04: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an
Bảng lương 05: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).
- Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:
Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề; sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.
- 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:
+ 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);
+ 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;
+ 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).
Căn cứ xác định vị trí việc làm với công chức
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 62/2020/NĐ-CP thì căn cứ xác định vị trí việc làm như sau:
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;
- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Phân loại vị trí việc làm với công chức như thế nào?
Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 62/2020/NĐ-CP thì việc phân loại vị trí việc làm với công chức được thực hiện như sau:
- Phân loại theo khối lượng công việc
+ Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;
+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;
+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm.
- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc
+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;
+ Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;
+ Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);
+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Tham khảo các nguồn: 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/bang-luong-cach-tinh-luong-theo-vi-tri-viec-lam-2024-khi-cai-cach-tien-luong-voi-can-bo-cong-chuc-v-245460-124875.html

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/thoi-su-phap-luat/bang-luong-cach-tinh-luong-theo-vi-tri-viec-lam-2024-khi-cai-cach-tien-luong-voi-can-bo-cong-chuc-v-245460-124875.html

Nguồn: VITIC tổng hợp từ Thư viện Pháp luật