Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2023 quy định về bảo hiểm vi mô. Ngoài các điều khoản về quy định chung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và điều khoản thi hành, Nghị định này quy định cụ thể về sản phẩm bảo hiểm vi mô, quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.
Theo đó, bảo hiểm vi mô là các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế và cung cấp hướng tới người nghèo, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội, với đặc điểm phí bảo hiểm thấp, số tiền bảo hiểm nhỏ, sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu.
Khi tham gia các sản phẩm bảo hiểm này, người nghèo, người có thu nhập thấp sẽ được tiếp cận với các giải pháp tài chính nhằm đối phó với rủi ro, thiệt hại trong cuộc sống.
Tại Việt Nam, bảo hiểm vi mô được triển khai bởi các doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức chính trị - xã hội.
Nghị định 21 quy định mức phí bảo hiểm tối đa của sản phẩm bảo hiểm vi mô bằng 5% thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị. Số tiền bảo hiểm tối đa của sản phẩm bảo hiểm vi mô bằng 5 lần thu nhập bình quân đầu người hàng năm của chuẩn hộ cận nghèo ở khu vực thành thị.
Đối chiếu với Nghị định số 07/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ cận nghèo khu vực thành thị là 2 triệu đồng/tháng.
Như vậy, phí bảo hiểm tối đa của sản phẩm bảo hiểm vi mô khoảng 100.000 đồng/tháng, số tiền bảo hiểm tối đa là 120 triệu đồng, phù hợp với các sản phẩm bảo hiểm vi mô đã được triển khai thí điểm trong thời gian qua.
Nghị định nêu rõ, tên của sản phẩm bảo hiểm vi mô do doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài triển khai phải có thành tố "Sản phẩm bảo hiểm vi mô" để phân biệt với các sản phẩm bảo hiểm khác của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
Nghị định 21/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-5-2023.
Bảo hiểm vi mô (Microinsurance) có mức phí đóng bảo hiểm thấp, sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu.
Đây là hình thức bảo hiểm được thiết kế cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, như các cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có thu nhập thấp... có nhu cầu tiết kiệm và bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.
 

Nguồn: plo.vn