Trong đó quy định cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm về chất lượng và số lượng tiền in, đúc trong số sản phẩm tiền in, đúc theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước, bao gồm cả trường hợp Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hiện trong quá trình giao nhận, kiểm đếm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá.
Ngân hàng Nhà nước cũng bổ sung quy định, trường hợp cần ứng dụng những phát triển mới trong công nghệ bảo an vào chế bản, in, đúc tiền Việt Nam, cơ sở in, đúc tiền trình Thống đốc (qua Cục Phát hành và Kho quỹ) phê duyệt trước khi thực hiện.
Việc in, đúc tiền của cơ sở in, đúc tiền chịu sự giám sát, kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng thay đổi quy định về trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước cũng như trách nhiệm của cơ sở in, đúc tiền.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.
Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2014/TT-NHNN.

Nguồn: VITIC