Thông tư gồm có 6 Chương, 24 Điều, trong đó Điều 3 có quy định mới về Thẩm quyền cấp giấy phép như sau: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp:
a) Giấy phép hoạt động báo in;
b) Giấy phép hoạt động tạp chí in;
c) Giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in/hoạt động tạp chí in/xuất bản thêm ấn phẩm báo chí;
đ) Giấy phép hoạt động báo điện tử;
e) Giấy phép hoạt động tạp chí điện tử;
g) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử/tạp chí điện tử;
h) Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử;
i) Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử;
k) Giấy phép sửa đổi, bổ sung những quy định ghi trong giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử/tạp chí in và tạp chí điện tử.
Thời gian xem xét việc cấp giấy phép được tính kể từ ngày cơ quan cấp giấy phép nhận đủ hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Nguồn: VITIC